DELATNOST – REFERENCE

 

Agencija za poslovne aktivnosti „PANON STAR“ Milan Radonjić pr. osnovana je 2009. godine i bavi se:

- pružanjem intelektualnih usluga iz oblasti upravnog prava – građevinske dozvole za kablovsko-distributivne sisteme za koje su nadležni opštinski organi uprave ili optičke magistrale za koje dozvole izdaje Minstarstvo za građevinarstvo republike Srbije ili Pokrajinski, sekretarijat za urbanizam, arhitekturu i graditeljstvo, legalizacija građevinskih objekata, zastupanje u svim drugim postupcima pred organima uprave;

- registracije privrednih subjekata i primenom Zakona o privrednim društvima kod Agencije za privredne registre – osnivanje DOO ili preduzetničke radnje, likvidacija i gašenje privrednih subjekata, statusne promene privrednih subjekata (promena adrese, osnivača, sedišta, osnovne delatnosti i sl.);

- posredovanje između privrednih subjekata u iznalaženju najboljih rešenja za ostvarivanje poslovne saradnje i regulisanje dogovorene saradnje ugovorima robnog prometa;

- organizovanje sportskih priprema sportskih ekipa (stonoteniski klub Crvena Zvezda), organizovanje kondicionih priprema fudbalera, stonotenisera, kajakaša, košarkaša i drugih, izrada individulanih ili kolektivnih programa i planova kondicionih treninga;

- osnivanje ustanove pred Trgovinskim sudovima u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na pojedine vrste ustanova, osnivanje sportskih klubova i statusne promene kod istih pred resornim ministarstvom;

- izrada svih vrsta normativnih akata, ugovora, rešenja, tumačenja i svega što je vezano za oblast radnih odnosa u preduzećima.

REFERENCE AGENCIJE:

Agencija za poslovne aktivnosti svojom saradnjom sa preduzećem D-M Offica expres aktivno se u prethodnim godinama angažovala na dobijanju brojnih građevinskih i upotrebnih dozvola, osnivanju ustanova socijalne žaštite, izgradnji asfaltnih puteva, ishodovanju dozvola za izgradnju industrijskih kompleksa, a nažalost, radi i nešto što ne bi želeli da bilo ko radimo, a to je likvicacija, odnosno gašenje preduzeća gde se pojavljujem kao likvidacioni upravnik.

Značajan dopinos dao sam u sledećim aktivnostima:

SAT TRAKT DOO BAČKA TOPOLA – građevinske dozvole

MACVAL TEA DOO NOVI SAD – građevinske dozvole

ROSAN ARMATURE DOO KANJIŽA – preparcelacija, dogradnja

STK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD, STK ČOKA – ČOKA, STK RADNIČKI (NS) – organizacija priprema i treninga

SOCIJALNA USTANOVA „DOM ZA STARE – MARINA“ SENTA – osnivanje ustanove

FK „AKADEMIJA“ – SENTA, FK „TOPOLA“ – BAČKA TOPOLA – osnivanje klubova, statusne promene

NAPOMENA: U skladu sa odredbama novog Zakona o prometu nepokretnosti koji je u fazi donošenja, biće potrebno da svako ko se bavi posredovanjem u prometu poseduje odgovarajuću licencu. Neposredno po stupanju Zakona na snagu steći ćemo pravo na ovu licencu i otpočeti da se bavimo ovom delatnošću.

NE PRUŽAM ADVKOKATSKE USLUGE, NE PIŠEM TUŽBE I PODNESKE SUDOVIMA.