- Statusne promene sportskih klubova

STATUSNE PROMENE SPORTSKIH KLUBOVA

Već osnovani sportski klubovi tokom svog redovnog rada i funkcionisanja prolaze kroz razne faze, a jedna od bitnih faza je i evidentiranje statusnih promena u klubovima.

Statusne promene su: promena imena, promena sedišta, promena lica ovlaštenog za zastupanje. Ovo su neke od najčešćih i najbitnijih promena, a naravno postoji mogućnost da se izvrše i druge promene podatka koji su registrovani u Agenciji za privredne registre.

Postupak statusnih promena sportskih klubova definisan je odredbama Zakona o sportu i odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata. Statusne promene sportskih klubova vrše se pred registratorom Agencije za privredne registre, a postupak je:

- prvi korak je sazivanje skupštine koja može biti redovna, vanredna ili izborna, a na kojoj se određuje novo ime kluba, novo sedište kluba,imenuju nova lica ovlaštena za zastupanje, usvaja se  prečišćeni tekst statuta kluba (zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik osnivačke skupštine)

- na napred navedenoj skupštini donose se odluke koje su bitne za dalji postpak registracije statusne promene a to su recimo: odluka o imenovanju novog lica ovlaštenog za zastupanje i sve druge odluke kojima se na novi način uređuju pitanja od interesa za sportski klub

- obavezno se popunjava Jedinstvena registraciona prijava promene podataka sportske organizacije koja se „skida“ sa sajta Agencije za privredne registre. Uz ovu prijavu za svaku statusnu promenu postoji poseban formular koji se takođe „skida“ i popunjava.

- uz napred priloženu dokumentaciju OBAVEZNO voditi računa da fotokopije ličnih karata lica koja su navedena u Odluci o imenovanju kao novi zastupnici kluba budu priložena uz ostalu dokumentaciju.

- u momentu pisanja ovog članka naknada za jednu statusnu promenu iznosi 2.800,00 dinara, a za svaku sledeću statusnu promenu plaća se polovina napred navedenog iznosa (PRIMER: menja se ime kluba i sedište kluba – ovo su dve statusne promene i visina naknade je 2.800,00 + 1.400,00 dinara što iznosi 4.200,00 dinara ukupno) i uplaćuje se na žiro-račun naveden na sajtu Agencije za privredne regsitre.

Svu dokumentaciju najbolje je preporučenom ili „brzom“ poštom poslati na adresu: Agencija za privredne registre, ul. Brankova broj 25, 11000 Beograd