- Osnivanje sportskih klubova

OSNIVANJE NOVIH SPORTSKIH KLUBOVA

Postupak osnivanja sportskih klubova definisan je odredbama Zakona o sportu i odredbama Zakona o registraciji privrednih subjekata. Osnivanje sportskih klubova vrši se pred registratorom Agencije za privredne registre, a postupak osnivanja je:

- prvi korak je sazivanje osnivačke skupštine na kojoj se određuje ime kluba, sedište kluba, lica ovlaštena za zastupanje, usvaja se statut novog kluba (zapisnik potpisuju zapisničar i predsednik osnivačke skupštine)

- na osnivačkoj skupštini donose se odluke koje su bitne za dalji postpak registracije a to su: a) odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje; b) odluka o licu ovlaštenom za podnošenje registracione prijave - ukoliko to nije lice ovlašteno za zastupanje potrebna je overena punomoć od strane lica koje je ovlašteno za zastupanje

- najvažnija odluka je odluka o osnivanju kluba u kojoj se navode lice koja su osnivači kluba i uređuju se sva bitna pitanja koja će određivati dalji rad i funkcionisanje kluba. Ovu odluku na sudu ili u opštini overavaju lica koja su naznačena kao osnivači kluba

- na osnivačkoj skupštini usvaja se i tekst statuta kluba koji definiše sva pitna pitanja iz daljeg rada i funkcionisanja kluba i primerak ili primeci statuta se dostavljaju Agenciji za privredne registre, a statut potpisuje predsednik osnivačke skupštine

- obavezno se popunjava Jedinstvena registraciona prijava osnivanja sportske organizacije koja se „skida“ sa sajta Agencije za privredne registre

- uz napred priloženu dokumentaciju OBAVEZNO voditi računa da fotokopije ličnih karata lica koja su navedena u Odluci o osnivanju budu priložena uz ostalu dokumentaciju.

- u momentu pisanja ovog članka naknada za osnivanje sportskog kluba iznosi 4.800,00 dinara i uplaćuje se na žiro-račun naveden na sajtu Agencije za privredne regsitre.

Svu dokumentaciju najbolje je preporučenom ili „brzom“ poštom poslati na adresu: Agencija za privredne registre, ul. Brankova broj 25, 11000 Beograd